Pravidla Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku pro rok 2017

1. Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).

2. Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

3. Do ligy budou zařazeny tradiční, v minulosti již zaběhlé soutěže, které pořádají zapsaní účastníci. Soutěže budou probíhat dle SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY s těmito výjimkami:

- Koš klasické konstrukce s funkční klapou, ovládání umístěné vně pláště koše, s funkčním závitem, s minimálním otočením o 360° na příslušné savici. Koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu. Výplet v toku libovolný.

- Proudnice s průměrem výstřikové trubice 12,5 mm, tolerance + - 0,5 mm.

- Mezi košem a savicí na základně musí projít měrka NJL.

- Vzdálenost spojek – tzv. na papír, šířka hadic libovolná, minimální délka 19 m. Pojistky povoleny.

- Koš musí být našroubován před prvním dotykem savice s hladinou vody i po jeho vytažení z nádrže, odšroubování koše až na povel rozhodčího.

- Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí tuto čáru. Pořadatel je povinen zajistit koberce před čárou výstřiku.

- V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

- V případě prasknutí hadice „B", nebo „C" v průběhu útoku způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.

- Pořadatelé ligové soutěže zajistí ihned po dokončení útoku změření minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat.

- Délka trati soutěže NJL na 2B je 70 m (tol. +/- 0,5m). Pořadatel je povinen dodat jednotné, viditelné značky na trať ve vzdálenosti po 17,5 m (měřeno od středu základny). Vlastní značky zakázány.

4. Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, bude přijata do hodnocení Novojičínské ligy pouze jedna soutěž.

5. Ten kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

6. Pořádat soutěž NJL HVP může pouze družstvo, které v minulém ročníku nevynechalo víc než dvě soutěže.

7. Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů ligy a propagační reklamy. Dohodnutý příspěvek, tedy základní vklad pro vstup družstva do ligy, je 1000,- Kč, kategorie nad 35 let 500kč. Nevyčerpané peníze budou na konci ligy rozděleny mezi prvních pět družstev mužů a tři družstva žen podle následujícího klíče:
a) výše částky v jednotlivých kategoriích se vypočítá procentuálně z celkového počtu startujících,
b) v kategorii mužů bude částka rozdělena následovně: 1. místo 30%, 2.místo 25%, 3.místo 20%, 4.místo 15%, 5.místo 10% z přidělené částky,
c) v kategorii žen a mužů nad 35 let bude částka rozdělena následovně: 1. místo 50%, 2.místo 30%, 3.místo 20% z přidělené částky.
d) ceny budou předány na závěrečném vyhodnocení NJL ve Výškovicích.

8. Putovní pohár je trvale putovní, na podstavci budou umístěna jména vítězů jednotlivých ročníků.

9. Datum pro přihlášení do Novojičínské ligy pro rok 2017, včetně zaplacení poplatku, je první soutěž ligy, platí i pro kategorii MUŽI nad 35 let. Poplatek se platí před startem soutěžního družstva.

10. Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v Novojičínské lize pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. Družstvo mužů a žen na 1. místě si připíše 5 bodů, na 2. místě 3 body, na 3. místě 1 bod. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci za nesportovní chování 0 bodů. Při shodném dosaženém čase rozhoduje lepší druhý sestřik. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy, bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěžích Novojičínské ligy. Pokud nastane rovnost bodů a rovněž budou shodná i umístění na soutěžích, o umístění bude rozhodovat nejlepší čas sezóny v NJL.

11. Při účasti více družstev ze sboru, budou započítávány body jen družstva "A", pokud není do NJL přihlášeno více družstev ze stejného sboru.

12. Soutěž zařazenou do Novojičínské ligy musí rozhodovat min. 3 rozhodčí znalí pravidel Novojičínské ligy a směrnic hasičských soutěží, hlavní rozhodčí nesmí být zároveň členem soutěžního družstva na dané soutěži, může soutěžit za neligové družstvo nebo v kategorii MUŽI nad 35 let.

13. Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry a jejího neodstranění do 30 minut (když trať ještě neabsolvovala všechna ligová družstva), musí být kolo anulováno. Výměna časomíry není možná. Poruchu časomíry je povinen oznámit pořadatel. Terče musí splňovat minimální „tuhost" sepnutí dle kontrolního měřidla. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny středícím kruhem a viditelnou a funkční signalizací ukončení pokusu.

14. Pořadatel je povinen:
a. zajistit minimální finanční odměny, a to v mužské kategorii pro prvních 5 umístěných družstev minimálně 2000 Kč, v ženské kategorii a MUŽI nad 35 let pro první 3 nejlépe umístěná družstva minimálně 1000 Kč.
b. zajistit zdravotní službu na dané soutěži
c. výsledky soutěže zaslat ke zveřejnění na email NJL do 2 dnů od ukončení soutěže.
d. zajistit instalaci reklam a sponzorů na sledovaném místě soutěže a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách.
e. převzít měrky a loga NJL, potvrdit jejich převzetí a stvrdit toto svým podpisem na protokolu převzetí.
f. Při placení startovného je povinen vést evidenci o půjčování členů a spolu s výsledky je zaslat radě NJL.

15. Vlastní pravidla pro jednotlivá kola budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Tyto pravidla ale musí obsahovat schválená pravidla Novojičínské ligy pro daný ročník. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jim stanovených pravidel a řešení protestů.

16. Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Přičemž v daném družstvu musí startovat min. 6 kmenových členů. (Ženy si mohou půjčit 2 členky z jiného družstva). Muži nad 35 let si mohou půjčit max. 2 členy z jiného družstva, v soutěžním týmu může být pouze jeden člen mladší 35 let. Za porušení tohoto pravidla bude diskvalifikováno jak družstvo, za které závodník běžel, tak jeho mateřské družstvo. Ligovému družstvu se v případě půjčení závodníka na daném ligovém kole nepřipisuje jeden bod. Družstvo při zaplacení startovného je povinno odevzdat řádně vyplněnou přihlášku družstva. Přihláška bude dostupná na stránkách NJL a u prezence na ligové soutěži. Družstvo, které neodevzdá řádně vyplněnou přihlášku nebude připuštěno na start.

17. Účast mužů v ženském družstvu je zakázána.

18. Družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.

19. Družstvo pořádající ligovou soutěž má povinnost zveřejnit pravidla soutěže (terén, odlišnosti, propozice atd.). Kdo nebude mít zveřejněny propozice soutěže do 14 dnů před zahájením, nebude jeho soutěž zahrnuta do Novojičínské ligy. Propozice budou zasílány na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a budou umístěny na www.njliga.cz

20. Rada Novojičínské ligy se skládá z 5 zástupců družstev NJL, kteří byli zvoleni na volební období 4 let. Rada NJL dohlíží na regulérnost jednotlivých soutěží a je zodpovědná za kontrolu rozměrů trati a kontrolu poučení rozhodčích před každou ligovou soutěží. Je oprávněná požadovat na pořadatelích úpravu trati dle pravidel NJL.

Rada NJL HVP pro rok 2017
Číp Roman Závišice
Fedor Pavel Jakubčovice
Škrla Radek Janovice
Kubesa Pavel Výškovice
Schwarz Jakub Tísek

Schůze NJL pro rok 2018 se bude konat 10.12. 2017 (neděle) od 15:00 v Hostinci Nový Svět (Slatina)

 

Kolo Datum SDH Bodované kategorie
1. 20.5. Závišice M,Ž
2. 4.6. Výškovice M,Ž, nad 35 let
3. 10.6. Libhošť M,Ž
4. 11.6. Jakubčovice M,Ž, nad 35 let
5. 24.6. Mniší M,Ž, nad 35 let
6. 5.8. Tísek M,Ž, nad 35 let
7. 26.8. Hukovice M,Ž
8. 8.9. Janovice M,Ž
9. 23.9. Lubina Větřkovice M,Ž