Pravidla Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku pro rok 2018

Novojičínská liga Hasičské vzájemné pojišťovny (dále jen NJL HVP) hasičských pohárových soutěží se řídí platnými pravidly požárního sportu (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 10/2018). Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží je pořádána Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně. Sbory přihlášené do NJL HVP jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).

Disciplínou NJL HVP je požární útok.

Ligu řídí Rada NJL ligy, složená z 5 zástupců družstev NJL HVP, kteří byli zvoleni na volební období 4 let a delegovaného zástupce OSH Nový Jičín. Rada NJL dohlíží na regulérnost jednotlivých soutěží a je zodpovědná za kontrolu rozměrů trati a kontrolu poučení rozhodčích před každou ligovou soutěží. Je oprávněná požadovat na pořadatelích úpravu trati dle pravidel NJL.

Rada NJL pro rok 2018
Číp Roman Závišice
Fedor Pavel Jakubčovice
Škrla Radek Janovice
Kubesa Pavel Výškovice
Schwarz Jakub Tísek

Delegát OSH NJ

Podmínky účasti v lize

Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů NJL HVP a propagační reklamy. Dohodnutý příspěvek, tedy základní vklad pro vstup družstva do ligy, je 1 000,- Kč, kategorie nad 35 let 500,- Kč. Nevyčerpané peníze budou na konci ligy rozděleny mezi prvních pět družstev mužů a tři družstva žen podle následujícího klíče:
a) výše částky v jednotlivých kategoriích se vypočítá procentuálně z celkového počtu startujících,
b) v kategorii mužů bude částka rozdělena následovně: 1. místo 30%, 2.místo 25%, 3.místo 20%, 4.místo 15%, 5.místo 10% z přidělené částky,
c) v kategorii žen a mužů nad 35 let bude částka rozdělena následovně: 1. místo 50%, 2.místo 30%, 3.místo 20% z přidělené částky.
d) ceny budou předány na závěrečném vyhodnocení NJL v Tísku.

Datum pro přihlášení do NJL HVP pro rok 2018, včetně zaplacení poplatku, je první soutěž NJL HVP, platí i pro kategorii MUŽI nad 35 let. Poplatek se platí před startem soutěžního družstva.

Při účasti více družstev ze sboru, budou započítávány body jen družstva "A", pokud není do NJL HVP přihlášeno více družstev ze stejného sboru.

Vyhodnocení a bodování

Výsledky na daných kolech NJL HVP jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži. Do ligy budou zařazeny tradiční, v minulosti již zaběhlé soutěže, které pořádají zapsaní účastníci. Pořádat soutěž NJL HVP může pouze družstvo, které v minulém ročníku nevynechalo víc než dvě soutěže. Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, bude přijata do hodnocení NJL HVP pouze jedna soutěž. Ten, kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v NJL HVP pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. Družstva mužů a žen na 1. místě získá navíc bonifikaci 5 bodů, na 2. místě 3 body, na 3. místě 1 bod. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci za nesportovní chování 0 bodů. Při shodném dosaženém čase rozhoduje lepší druhý sestřik. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy, bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěžích NJL HVP. Pokud nastane rovnost bodů a rovněž budou shodná i umístění na soutěžích, o umístění bude rozhodovat nejlepší čas sezóny v NJL HVP.

Putovní pohár je trvale putovní, na podstavci budou umístěna jména vítězů jednotlivých ročníků.

Družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.

Rozhodčí:

Soutěž zařazenou do NJL HVP musí rozhodovat min.1 hlavní rozhodčí (s platným průkazem) a 3 rozhodčí znalí pravidel NJL HVP a pravidel PS, hlavní rozhodčí nesmí být zároveň členem soutěžního družstva na dané soutěži. Ostatní rozhodčí mohou být členy soutěžních družstev.  Pokud pořádající sbor zažádá na OSH Nový Jičín o nominaci hlavního rozhodčího v časovém předstihu min. 1 měsíc, bude mu hlavní rozhodčí delegován okresním sdružením.

Časomíra:

Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry a jejího neodstranění do 30 minut (když trať ještě neabsolvovala všechna ligová družstva), musí být kolo anulováno. Výměna časomíry není možná. Poruchu časomíry je povinen oznámit pořadatel. Terče musí splňovat minimální „tuhost" sepnutí dle kontrolního měřidla. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny středícím kruhem a viditelnou a funkční signalizací ukončení pokusu.

Povinnosti pořadatele NJL HVP

 1. zajistit minimální finanční odměny, a to v mužské kategorii pro prvních 5 umístěných družstev minimálně 2 000,- Kč, v ženské kategorii a MUŽI nad 35 let pro první 3 nejlépe umístěná družstva minimálně      1 000,- Kč.
 2. zajistit zdravotní službu na dané soutěži
 3. zaslat výsledky soutěže ke zveřejnění na email NJL a email OSH NJ do 2 dnů od ukončení soutěže.
 4. zajistit instalaci reklam a sponzorů na viditelném místě soutěže a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách.
 5. převzít měrky a loga NJL HVP, potvrdit jejich převzetí a stvrdit toto svým podpisem na protokolu převzetí.
 6. při placení startovného je povinen vést evidenci o půjčování členů a spolu s výsledky je zaslat na email NJL.
 7. na propozicích soutěže uvést datum a čas spuštění startovní listiny, družstva NJL HVP mají přednostní právo přihlášení na soutěž 24 hodin před oficiálním spuštění startovací listiny.
 8. pořadatel viditelně označí družstvo, které má zapůjčeného závodníka.
 9. je povinen zaplatit 500,- Kč na údržbu propagačních materiálu a pomůcek pro rozhodčí.

Vlastní propozice pro jednotlivá kola budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Tyto propozice musí obsahovat schválená pravidla NJL HVP pro daný ročník. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jim stanovených pravidel a řešení protestů.

Pořadatel ligové soutěže má povinnost zveřejnit propozice soutěže (terén, odlišnosti, atd.). Kdo nebude mít zveřejněny propozice soutěže do 14 dnů před zahájením, nebude jeho soutěž zahrnuta do NJL HVP. Propozice budou zasílány na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a email OSH Nový Jičín Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Propozice budou umístěny na www.njliga.cz.

 

 

 

Půjčování členů soutěžních družstev:

Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Přičemž v daném družstvu musí startovat min. 6 kmenových členů. (ženy si mohou půjčit 2 členky z jiného družstva). Muži nad 35 let si mohou půjčit max. 2 členy z jiného družstva, v soutěžním týmu může být pouze jeden člen mladší 35 let, ale minimálně starší 30 let. Za porušení tohoto pravidla bude diskvalifikováno jak družstvo, za které závodník běžel, tak jeho mateřské družstvo. Ligovému družstvu se v případě půjčení závodníka na daném ligovém kole nepřipisuje jeden bod. Družstvo při zaplacení startovného je povinno odevzdat řádně vyplněnou přihlášku družstva. Přihláška bude dostupná na stránkách NJL HVP a u prezence na ligové soutěži. Družstvo, které neodevzdá řádně vyplněnou přihlášku, nebude připuštěno na start.

Účast mužů v ženském družstvu je zakázána. Povoluje se účast žen v mužském družstvu.

Soutěže NJL HVP budou probíhat dle pravidel PS 10/2018 s těmito výjimkami:

- Sací koš:

 • Sací část koše je osazena sítem - velikost oka síta libovolná
 • Šroubení koše musí mít nejméně 2 závity, vnitřní vedení libovolné.
 • Rozměr průměru sací části libovolný

- Proudnice s průměrem výstřikové trubice 12,5 mm, tolerance + - 0,5 mm.

- Mezi košem a savicí na základně musí projít měrka NJL.

- Vzdálenost spojek – na měrku NJL, šířka hadic libovolná, minimální délka 19 m. Pojistky povoleny.

-  Pořadatel je povinen zajistit koberce před čárou výstřiku s minimálním rozměrem 1x1,5 m.

- V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

- V případě prasknutí hadice „B", nebo „C" v průběhu útoku způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv      půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.

- Pořadatelé ligové soutěže zajistí ihned po dokončení útoku změření minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat.

- Délka trati soutěže NJL HVP na 2B je 70 m (tol. +/- 0,5m). Pořadatel je povinen dodat jednotné, viditelné značky na trať ve vzdálenosti po 17,5 m, umístěné do středu tratě (měřeno od středu základny). Vlastní značky zakázány.

- Startování: Povoluje se 1 opravný start.

- Přenosná motorová stříkačka může být v době startu v chodu.

- Koncovky savice nesmí mít vodící náběh včetně závitu delší než 50 mm.

- Soutěžící musí mít přilbu schváleného typu, na druhu a barvě nezáleží.

- Počet pokusů na soutěží: 1.

 

 

 

 

V Novém Jičíně dne :

 

Starosta OSH NJ                   Stanislav Kotrc

Vedoucí OORR OSH NJ       Bc. Kamil Švejda                                              

Číp Roman                             SDH Závišice

Fedor Pavel                            SDH Jakubčovice

Škrla Radek                           SDH Janovice

Kubesa Pavel                        SDH Výškovice

Schwarz Jakub                      SDH Tísek

Attachments:
Download this file (Pravidla Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku pro rok 2018.pdf)Pravidla NJL 2018[PDF]205 kB

Průběžné pořadí 2018

Výsledné pořadí 2018

 

Muži    
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Závišice 133
2 Trojanovice 113
3 Lukavec 93
4 Hukovice 78
5 Příbor 69
6 Odry 64
7 Tísek 61
8 Výškovice 60
9 Mniší 57
10 Jakubčovice n/O 55
11 Libhošť 46
12 Lubina - Větřkovice 34
     
Ženy    
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Tísek 82
2 Hukovice 55
3 Hostašovice 53
4 Spálov 34
5 Libhošť 30
     
M 35    
Pořadí Družstvo Celkem bodů
1 Výškovice 47
2 JAK-LUK 28
3 Hukovice 21
4 Mniší 20
5 Tísek  18